top of page

Personuppgiftspolicy

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i förekommande fall för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla eller samla in fler personuppgifter än nödvändigt.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och korrekt behandling avseende synvård. De personuppgifter vi får eller har som är relaterade till synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter, exempelvis de resultat som våra synundersökningar visar. Dessa uppgifter faller in under patientdatalagen och dessa är vi skyldiga att lagra i minst 10 år.

Behandlingen sker också i syfte att ge dig en god service vad gäller b.la. marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt gällande rätt samt utföra kund- och marknadsanalyser. För detta behöver vi ditt samtycke. Är du ny kund efterfrågas ett sådant samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller avtal.. Kontakta oss genom formuläret nedan eller på mail@glasogonbutik.se.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.


Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. Se mer om detta nedan.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi använder genom våra leverantörer olika IT-tjänster för att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig. Vår utgångspunkt är givetvis att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan samtycke. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med våra (under)leverantörer för att kunna leverera avtalade tjänster eller produkter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part har vi redan upprättat eller upprättar sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter under laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt  lag och/eller avtal. Här följer exempel på hur tillgång till dina personuppgifter ges:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.

  • Uppgifter som registreras när du kontaktar oss.

  • Uppgifter som vi får från offentliga register.

  • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare.

  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.

  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.

  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett betryggande sätt. Utgångspunkten är att endast
arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och förpliktelser ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vem är ansvarig för hanteringen?

Vi (Glasögonbutiken hm AB) är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

För eventuella frågor eller mer information, kontakta oss genom formuläret eller mailadressen nedan.

bottom of page